• Càlcul  Eficiencia Energetica
  • Informes d'avaluacions d'edificis.
  • Informes tècnics d'edificis. Informe de l'estat de conservació de l'edifici. (Obligatori a partir dels 50 anys de l'edifici).